Ön Bilgilendirme Formu

 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 5. maddede belirtilen ("Alıcı") ile [Hürriyet mahallesi. Hudut sokak no 177/d Kağıthane.] adresinde bulunan [SELİN KUSEYRİ VE ORTAĞI] ("SATICI/SAĞLAYICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

       2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Mesafeli Sözleşmeye İlişkin Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, Taraflar’ın, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün veya ürünlerin (bundan böyle hep birlikte “Ürün” olarak anılacaktır.) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

       3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN’ÜN BİLGİLERİ

 

Sözleşme konusu Ürün’ün marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli SATICI’nın internet sitesinde (www.allaboutbride.com.tr) belirtildiği gibidir.    

 

 1. Ürün Adı :              

 2. Adedi :

 3. Satış Fiyatı (KDV dâhil) :

 4. Kargo Ücreti :

 5. Anlaşmalı Kargo Firması : PTT Kargo

 6. Ödeme Şekli : Kredi Kartı / Banka Kartı / Banka Havalesi

 7. Teslimat Adresi :              

 8. Teslim Edilecek Kişi :

 9. Fatura Adresi :

 1. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. a) SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. b) Ürünler'in/Hizmetin İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. c) SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası ve [Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret] meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: [05326956495],)
 4. d) SATICI/SAĞLAYICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 5. e) Ürünler/Hizmetler için SATICI/SAĞLAYICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 6. f) Sözleşme konusu Ürünler/Hizmet-Hizmetler için SATICI/SAĞLAYICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in/Hizmet’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 7. g) Ürünler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 8. h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
 9. i) ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 10. j) ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 11. k) Cayma hakkı olan Ürünler'de/Hizmet’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 12. m) ALICI’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 13. n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın da [.] yıl/ay ile nezdinde saklayabileceği.

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 1. GENEL ŞARTLAR

10.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün/Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI/SAĞLAYICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

10.3. SATICI/SAĞLAYICI, Sözleşme konusu ürünü/hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ürünün teslimi ve hizmetin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı/Hizmet’in ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü [5] gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. SATICI/SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez/hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini/hizmetin ikamesi ile ifa edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan/SAĞLAYICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı [5] gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı/hizmet bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra [7] gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI/SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin [3-5 gün] ile [3] haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. ALICI, Sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

10.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI/SAĞLAYICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

10.9. ALICI, SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

10.10. ALICI, SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

10.11. ALICI, SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

10.12. SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

10.13. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı/SAĞLAYICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.